Projects

  • by

Các dự án nghiên cứu đang được triển khai:

  1. Thiết bị chẩn đoán bệnh sử dụng hiệu ứng cộng hưởng plasmon.
  2. Pin ion Na+ (thay thế cho pin ion Li+)
  3. Kính thông minh dựa trên cấu trúc dây nano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *