pin lithium

Pin lithium

Để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị di động và phương tiện giao thông chạy điện, lưu trữ năng lượng là một trong ba cấu phần quan trọng nhất của an ninh năng lượng, bên cạnh khai thác và truyền tải năng lượng.