Projects

  • by
Các dự án nghiên cứu đang được triển khai: Thiết bị chẩn đoán bệnh sử dụng hiệu ứng cộng hưởng plasmon. Pin ion Na+ (thay… Read More »Projects

Kính thông minh

  • by
Giải pháp công nghệ dành cho phát triển bền vững, thành quả của Khoa học và công nghệ nano. Chuyển trạng thái trong suốt / mờ đục trong vòng mili giây.

Pin lithium

  • by
Để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị di động và phương tiện giao thông chạy điện, lưu trữ năng lượng là một trong ba cấu phần quan trọng nhất của an ninh năng lượng, bên cạnh khai thác và truyền tải năng lượng.