kính thông minh

Kính thông minh

Giải pháp công nghệ dành cho phát triển bền vững, thành quả của Khoa học và công nghệ nano. Chuyển trạng thái trong suốt / mờ đục trong vòng mili giây.